×

Burs Yönetmeliği

MADDE  1: AMAÇ 


Türkiye Hemofili Derneği (THD) tecrübesi ve bilgi birikimi ile ülkemiz hemofiliklerinin gelecek kaygısı duymadan yaşayabilmelerinin en önemli unsurlarının; zamanında ve yeterli tedavi olanağına sahip olup onu uygulamaları ve iyi bir yüksek öğrenim alarak  iş sahibi olabilmeleri gerekliliğini yakından bilmektedir. 
Bu olanaklara kavuşmak için yaptığı hizmetlere bir yenisini daha ekleyerek ülkemizde  yüksek öğretimde okuyan hemofiliklere eğitim bursu vermeye başlamıştır.

 

MADDE  2: TANIMLAR 


Burs Komitesi   :   THD Burs Komitesi, her sene THD Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az iki Yönetim Kurulu Üyesi, veya yönetim kurulunca atanmış üyelerden oluşur. Burs Komitesi, burs fonlarının oluşturulması, bursiyerlerin belirlenmesi, akademik durum ve çalışmalarının izlenmesi, raporlanması ve benzeri idari çalışmaların yürütülmesi ile şartlı burs bağışlarının bağışçının koyduğu koşul ve ilkelere uygun olarak yönetilmesi konularında, Yönetim Kurulu ve bağışçılara karşı sorumlu olan komitedir.


Bursiyer            :   THD Burs Fonu’ndan faydalanan, toplumsal duyarlılık alanında kendini geliştirmeye ve dernek çalışmalarına katkıda bulunmaya istekli, maddi yönden ihtiyaç sahibi, Hemofili veya von Willebrand hastası yada Faktör V, Faktör VII, Faktör X, Faktör XI eksikliği olan ve resmi kurumlarca verilen rapor ile belgelenen 2, 4 veya 6 (tıp fakültesi için) yıllık  bölümlerde okuyan üniversite öğrencileridir. Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerde burstan faydalanabileceklerdir.

 

MADDE 3:BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER

 

Burslara başvurmak için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.  

 

1- T.C. Vatandaşı olmak, 
2- Maddi imkândan mahrum olmak (Detaylı inceleme yapılacaktır)
3- En az lisans düzeyinde eğitim veren bir üniversitede veya dengi yüksek öğretim kurumunda öğrenci olmak , 
4- Hemofili ve von Willebrand hastası yada Faktör V, Faktör VII, Faktör X, Faktör XI eksikliği olmak ve resmi kurumlarca verilen rapor  ile belgelemek,

 

MADDE    4: BAŞVURMA


Adaylar, THD web sayfasından temin edip tamamlayacakları “THD Burs Başvuru Formu”na;


a)Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar; ÖSS Sonuç Belgesinin örneği ve okulda öğrenci olduklarına dair belgeyi,b) Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not döküm belgesini (transkript),
c) Tüm Öğrenciler; TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi, Hemofili ve Von Willebrand hastası yada Faktör V, Faktör VII, Faktör X, Faktör XI eksikliğini belgeleyen rapor ve web sitemizde yayınlanan burs talep formunu doldurarak dilekçe ile başvururlar.

 

MADDE   5: BURS SAYISI VE MİKTARI 


Her yıl burs verilecek öğrenci sayısı, burs miktarı THD Burs Komisyonu’nun teklifi ile Yönetim Kurulu’nca eğitim-öğretim dönemi başlamadan tespit olunarak yönetim kurulu toplantısında onaylanıp yürürlüğe girer. Burs miktarı bütün bölümler de okuyan öğrenciler için 2010-2011 öğretim yılında 100,00 TL olarak belirlenmiştir. 2011-2012 öğretim yılında 4 yıllık lisans programlarında ve sağlıkla ilgili bölümlerde eğitim alanlar ile Türkiye Hemofili Derneği üyesi olanlara belirlenen burs tutarı  %20’ye kadar arttırılabilir. Bir öğrenci sağlıkla ilgili alanlarda okuyarak ve derneğe üye olarak en fazla bir kerelik %20 artış alabilmektedir.

 

MADDE   6: HAK TALEBİNDE BULUNULMAMASI 


Bu yönetmelik  bursların tahsis ve takibi konusunda iç düzeni sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, yönetmelik hükümleri THD ‘nin bursiyerlere karşı bir taahhütü anlamına gelmez. Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından THD Yönetim Kurulunun vazgeçmesi durumunda bursiyerler yönetmelik hükümlerine dayanarak herhangi bir hak talep edemezler.

 

MADDE    7: BURS SÜRESİ 


Burslar ilke olarak dilekçe ile müracaat edilen eğitim yılında geçerli olup burs ödeme süresi, yıllık öğrenim süresi olan 9 aydır. ( Bir yıllık dönem Ekim-Haziran aylarını kapsar ) Müteakip yıllarda bu yönetmeliğin 4. maddesindeki koşullara uygunluğu devam edenlere yeniden değerlendirme yapılarak öncelik tanınır. Başarı gösteren öğrencilerin bursları talep etmeleri halinde mezun oluncaya kadar devam edebilir. Verilen burslar önlisans eğitimleri için 2,lisans eğitimleri için 4 veya 6 (tıp fakültesi) yılla sınırlandırılır.

 

MADDE   8: BURS TAHSİSİ 


THD burslarının kimlere verileceği, burs komisyonunun burs almaya hak kazananlar ile gerekli durumlarda yapacağı mülakat sonucunda ve Yönetim Kuruluna önerilecekler arasından Yönetim Kurulu’nun kararı ile 4. maddedeki esaslara uygun olarak belirlenir ve bursiyere bildirilir.

 

MADDE    9: ÖDEME 


Burslar öğrenciye aylık ve nakdi olarak ödenir. Ödeme yapılabilmesi için bütün işlemlerin tamamlanması ve banka hesap bilgilerinin gönderilmesi zorunludur.

 

MADDE   10: BURSUN KESİLMESİ DURUMU


THD Bursları aşağıda belirtilen hallerde kesilir; 
a) Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumunu bitirmesi, 
b) Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde gerek okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkum olması, 
c) Gerekli gördüğü hallerde THD, bildirimde beyan edilen hususların doğruluğunu her zaman araştırabilir. 4.maddede yer alan burs başvuru formunu gerçeğe aykırı olarak doldurduğunun anlaşılması, 
d) Başarı gösteremeyen ve bu yetersiz başarı veya başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Yönetim Kurulu’nca kabule şayan bir mazeretinin bulunmaması, 
e)Öğrencinin talebi halinde, 
Burs komisyonunun önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile bursları kesilir.

 

MADDE  10: VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK 


a)Öğrenimini tamamlayan her THD burslusu, ileride kendisi gibi en az bir gencin yetişmesine katkıda bulunmayı görev sayar ve THD’ne en az bir burs sağlamayı vicdani borç olarak kabul eder. 
b) Dernek yönetimi tarafından (gerektiğinde) verilecek görevleri yapar, Derneğin yıllık faaliyetlerinden en az birinde görev almayı kabul eder (yeni başvuranların görev alacağı taahhüdünde bulunması yeterli kabul edilecektir).

 

MADDE    11: YÜRÜTME 


Bu Yönetmelik THD Yönetim Kurulu’nca yürütülür.

 

MADDE    12 : YÜRÜRLÜK 


İş bu yönetmelik 12 madde olarak hazırlanmış olup THD Yönetim Kurulunun 10.11.2010 tarih 184 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.